1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych osób, których są Państwo opiekunami prawnymi
jest BioBart Bartłomiej Pawlaczyk, z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-555, przy ul. Krynickiej 78/22,
NIP: 899-245-39-20, zwany dalej Administratorem.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”, „b” i „c” oraz artykułu 9 ust. 2 pkt „a” i „c” RODO
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezbędne do wykonania uzgodnionych usług
z Administratorem, w szczególności do dokonywania czynności związanych ze świadczeniem usług poradnictwa
żywieniowego, w tym konsultacji i obsłudze po nich, szkoleń i warsztatów oraz jest niezbędne do wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony, chyba, że klauzule prawne będą stanowiły inaczej lub zażąda Pan/Pani usunięcia części lub całości Państwa danych.
5. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora
do przetwarzania danych osobowych (np. pracownikowi rejestracji umawiającego wizyty itp.)
oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem np. firma obsługująca
skrzynkę e-mail tj., z której jest wysyłana i odbierana oraz gdzie jest przechowywana korespondencja elektroniczna.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
7. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na profilowaniu.

RODORozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pełna treść RODO znajduje się na stronie: https://eur-lex.europa.eu/